تبلیغات
معماری - هندسه در معماری
معماری

هندسه در معماری

شنبه 6 آبان 1391

نوع مطلب :هندسه درمعماری، 

هر طرح معماری به سه عنصر اجتماعی بستگی دارد. اول جامعه ای که به آن طرح نیازمند است؛ دوم شخص یا اشخاصی که از اجرای طرح حمایت می کنندو هزینه مالی آن را متعهد می شوند؛ سوم معمار یا استاد کارانی که طرح را اجرا می کنند. جذابیت تحقیق و مطالعه معماری ایران در این است که دریابیم چگونه این عوامل سه گانه بر یکدیگر تأثیر می گذارند و سرانجام به احداث بنایی منجر می شوند کاربرد بناها مطالعه درباره معماری ایران, نشان دهنده چگونگی گسترش آن در طی پانزده قرن گذشته است. در هر دوره بناهایی با ویژگیهای گوناگون در روستاها, شهرها, جاده های کاروانی, مناطق کویری, گذرگاههای کوهستانی و شهرهای ساحلی ایجاد گردیده که کاربردهای متفاوت داشته اند. اهمیت معماری اسلامی وقتی آشکار می شود, که بدانیم در ساخته های این دوره به کاربرد مادی و معنوی بناها ـ که از مهمترین ویژگیهای آن است ـ توجه شده است. برای دریافتن اهمیت این ویژگیها در گسترش معماری شایسته است طبقه بندی بناهای دوره اسلامی و کاربرد آنها را مشخص کنیم. بناهای ایران دردوره اسلامی را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد

الف) بناهای مذهبی. شامل مساجد, آرامگاهها, مدارس, حسینیه ها, تکایا, و مصلی ها

؛ ب) بناهای غیر مذهبی. شامل پلها, کاخها, کاروانسراها, حمامها, بازارها, قلعه ها و آب انبارها. در دو گروه فوق از بناهای دوره اسلامی, مکانی برای عبادت, تجارت و سکونت وجود داشته است. مساجد مساجد مهمترین بناهای مذهبی هر شهر و روستا هستند که همواره نقش مهمی در زندگی مسلمانان داشته اند. اقامه نماز جمعه, مراسم مذهبی, ایراد خطبه ها و تدریس در مساجد انجام می گرفت؛ زیرا مسجد بهترین مکان برای ابلاغ فرامین حکومت به مردم بود. کتیبه های باقیمانده بر دیوار بعضی از مساجد(مسجد جامع قزوین و مسجدجامع کاشان) حاوی وقف مکانهایی برای برای توسعه و تعمیرات مساجد از طرف واقف یا حکمران است. اغلب مساجد در مرکز شهرها, نزدیک بازارها و محدوده دارالحکومه ساخته می شدند و اگر شهری به بیش از یک مسجد نیاز داشت, مساجد دیگری از طرف حکومت یا افراد خیر احداث می شد. اهمیت مساجد در شهرها به حدی بود که اگر شهری مسجد جامع یا آدینه نداشت, اهمیت شهری هم نداشت

هندسه در معماری  چیست؟

• معماری از دو وجه كالبد + فضا تشكیل شده و این دو مؤلفه دارای دو ویژگی كمی و كیفی هستند:

•ویژگیهای كمی : شامل هندسه و تناسبات ، اصل بكار گیری هندسه علمی

• ویژگیهای كیفی : شامل اصول و قوائد

• هندسه اشاره به اشكال دارد ، نه اعداد ، اشكالی مانند مربع ، مستطیل ، هشت ضلعی و ... در این قسمت نیز ما با همین اشكال سر و كار داریم ، نه اعداد. هندسه را می توان به دو صورت بررسی كرد :
1- هندسه علمی : ریشة هندسه ، علمی و تجربی می باشد ، مانند تمام دروس علمی و تجربی كه با آنها سر و كار داریم و نیز به علم و روش بدست آوردن آن اشاره دارد ، مانند ریاضیات ، هندسه ، فیزیك و
2- هندسه شهودی : هندسه ای كه تجربی نیست و مبنای آن شهود است .
پس از شناخت دو نوع هندسه حال به بررسی ابزارهای درك انسان از محیط می پردازیم و پس از ارائه تعاریف این بخش به مفهوم هندسه در معماری خواهیم رسید

• ما برای شناخت همه چیز در دنیا سه ابزار درك در اختیار داریم :

– ابزار حس و تجربه : حس ( شامل حواس پنجگانه) + تجربه . نتیجة این درك به یك قانون علمی می رسد كه ما از آن بنام علم ( Science ) یاد می كنیم.

– ابزار عقل : عقل + قیاس علمی . نتیجة درك این ابزار ما را به علم فلسفه می رساند.

• ابزار شهود : در این ابزار چیزی با حواس پنجگانه حس نمی شود و چیزی هم یافت نمی شود كه بتوان آن را با عقل درك كرد ، بلكه بصورت مشهود قابل درك است ، مانند : گرسنگی و تشنگی كه برای درك آنها نیازی به علم و حواس پنجگانه خود نداریم . بیشتر آگاهیهای ما به خودمان شهودی است و بطور كلی احساساتی كه خارج از حیطة درك حواس پنجگانه باشد بصورت شهودی تعریف می شود.

•توجه به مقولة هندسة شهودی و درك شهودی و رابطة میان این دو می توان هندسه را در معماری چنین تشریح كرد: در معماری فرهنگهای مختلف گونه ای شكل بكار می رفت كه مبنای علمی نداشت و انسان از طریق شهود آنها را بدست آورده بود ( به آنها رسیده بود ). این شهود به یك شهود جمعی وابسته است ، كه در مقابل شهود فردی قرار می گیرد. در جوامع و فرهنگهای مختلف بخاطر وجود اشتراكاتی در زندگی و هنجارهای جوامع و نیز تجربه های علمی مشتركی كه از افراد بدست می آوردند ، به شهودهای مشتركی می‌رسیدند ، با این اشتراكات شهودی به تدریج شهود فردی تبدیل به یك شهود جمعی می شد. یعنی درك افراد یك جامعه از یك سری فرمهای هندسی با یك تعریف مشخص و یكسان ارائه می شد.دانشمندان سدة 20 نیز با توجه به نشانه ها ، سمبل ها و ... اصل شهود جمعی را بدست آوردند و با بررسی قبایل بدوی ( كه هم اكنون نیز به زندگی بدوی خود مشغول هستند ) و تحلیل سمبلها ، رقصها ، مجسمه سازیها و ... كه به شهود جمعی آنان برمی گردد ، شهودات و درك آنان را از فرمها و اشكال هندسی بدست آورند كه در این زمینه می توان به كارل گوستاو یونگ دانشمند اتریشی اشاره كرد.

برای درك بهتر می توان شكل مربع را تحلیل كرد :

• شكل مربع را در نظر می گیریم ، شكل مربع را همه از طریق هندسه علمی بصورت یك چهار ضعلی كه چهار گوشه آن عمود بر هم می باشد درك كرده اند. ولی در درك شهودی از مربع ، احساساتی مانند تعادل ، تقادن ، فردیت ، قدرت ، سنگینی ، امنیت و ... می‌رسیم ، در صورتی كه ما از مربع تجربه ای نداریم و در درك این مشخصه ها از حس هاس پنجگانه و از قیاس عقلی هم استفاده نكردیم ، پس می توان چنین گفت كه این دانش شهودی است كه ما نسبت به مربع داریم ، این درك شهودی از مربع بین اكثر ما انسانها یكسان است.تمام اشكال استفاده شده در معماری در پس ذهنیتی ایجاد شده از آن اشكال كه توسط انسانها مشهود یافته بود ایجاد شده اند كه حس خاصی را برای آنان ایجاد می كرد. فضا در معماری ایران و جهان هندسه مشخصی دارد ( مربع ، مستطیل ، پنج ضلعی منتظم و ... ) سازه معماری پیش از اسلام نیز اقتضا می كرد كه با تناسبات رعایت شده به یك سازة هندسی برسیم ، برای مثال برای ایجاد گنبد نیاز به آن داشتیم كه زمینة ایجاد شده مربع باشد.داراب دیبا از هندسه بعنوان مورد بسیار مهمی در درك معماری نام برده و می نویسد: " بدون شك زبان بیان معماری های جهان بر هندسه استوار است و از طریق روابط آن می توان كلیت كالبدی را آشكار كرد. " دیبا از كاخ هشت بهشت اصفهان به عنوان نمونه ای از یك ساختمان هندسی نام برده و ویژگیهای آن را چنین بر می شمرد : " هندسة ساختمان هشت بهشت درسه سطح متفاوت رشد می‌كند:
- حركت افقی از آب نما ، پله ، ایوان ، اتاق های میانه و فضای مركزی .
- حركت عمودی كه پیوند كف را با تحولات سه بعدی و دگرگونی های ارتفاعی كه اوج آن در مركز قرار می گیرد با آسمانه تأمین می كند

• هندسه ای كه حاصل برخورد سطوح افقی و عمودی است كه حاوی گشایش های نوری دراتصال احجام و از ورای كالبد می باشد. "

• وی در ادامه تشریح كاخ هشت بهشت می نویسد : " ... [در ساختمان هشت بهشت] برشهایی از كالبد توپُر در همجواری با شكاف های گشوده شده به سوی نور و طبیعت نتیجة تركیبی است كه در آن كثرت و تنوع عناصر درآمیزش با سایه و روشن های نوری ، احساس كامل یك هندسة منسجم را متظاهر می كند. " داراب دیبا در نمونه ای دیگر از ساختمان چهل ستون نام می برد و از آن بعنوان نمونه ای از پیوند هندسی عناصر در سطوح افقی و عمودی و تركیب فضاهای پر وخالی یاد می كند. مطالعات و تجربیات نشان می دهند، به دست آوردن و به کار بستن اصول طراحی هندسی در معماری ، که با شرایط و امکانات طراحی و اجرایی معاصر تناسب داشته باشد، از یکسو در افزایش سرعت و دقت ساختمان سازی از طریق ترسیم و اجرای صحیح ساختمان موثر خواهد بود و از سوی دیگر به ایجاد هویت در گزینش و ترکیب شکلها و حجمها در طرحهای معماری یاری خواهد نمود. علاوه بر آن ، ترویج این اصول و تشویق گرایش به آنها موجب صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی از طریق بهینه نمودن سطوح و ابعاد فضاها در هماهنگی با نیازها و محدودیتهای مختلف اجرایی خواهد بود.معماری ادوار گذشته ایران ، همواره ملهم از به کارگیری هندسه و شیوه های ترسیم غنی و دقیق بود، تا بدان حد آگاهی از قواعد ریاضی و ترسیم و به کار گرفتن انواع خاص از آن ، وظیفة هر معماری بوده و فراتر از آن ، دانش مهندسی با معرفتها و بینش هندسی معنی می یافته و وجه تمایز معماران و رقابت آنان با یکدیگر نیز بر همین محور استوار بوده است. از همین روست که ملاحظه می گردد انواع روابط هندسی در معماری گذشته ایران ، در طراحی بنا (پلان و اندازه های افقی) و همچنین در طراحی نما و حجم ساختمان و نیز در جزئیات و تزئینات رعایت می گردیده و به صورت شبکه ای مخفی وجود داشته است. در این زمینه ، مطالعات ، تحقیقات وتمرینهای قابل ملاحظه ای انجام پذیرفته است که غالباً به روابط ترسیمی در نمونه ای ازمعماری ایران پرداخته اند. اما هدف از اجرای پروژة تحقیقاتی حاضر که گزارش آن در پیش رو قرار دارد، در وهلة نخست بر روی دیدگاه ها و گونه گونی کاربردهای هندسه در معماری گذشته است تا در مرحله دوم بتوان با روشی مقایسه ای و تطبیقی، بخشی از مبانی اصلی راهنما در شیوه های طراحی و کاربرد هندسه در معماری گذشته ایران را که در سایر مطالعات کمتر بدانها پرداخته شده است مورد شناسایی و جمع بندی قرار داد.

• عناوین مطالعاتی که در این پروژه مورد توجه قرار دارند عبارتند از :
تدوین مفاهیم پایه و تعریف های لازم در مورد هندسه و نقش آن در معماری

بررسی نحوه به کارگرفته هندسه در طراحی معماری گذشته ایران
دسته بندی اطلاعات و ارزیابی آنها به منظور نیل به دیدگاههایی در استفاده از هندسه در معماری گذشته.

شایان ذکر است که در مورد شیوه های عملی طراحی هندسی در ایجاد نقوش و طرح معماری ، منابع متعددی تا کنون نگارش یافته که همگی به عنوان منابع این تحقیق مورد نظر بوده و مطالعه گردیده اند.


levitra prices
پنجشنبه 19 مهر 1397 10:59 ق.ظ

You've made your point!
levitra levitra 10 mg prezzo buy levitra 10mg levitra 10 mg kopen generic levitra levitra without a doctor prescription levitra online levitra 20 mg levitra levitra 20 mg
Online cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 06:52 ق.ظ

You actually suggested it superbly.
cialis per paypa discount cialis canadian cialis cialis patent expiration cialis generico milano cialis rckenschmerzen bulk cialis the best site cialis tablets cialis sicuro in linea no prescription cialis cheap
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 04:09 ق.ظ

You suggested that superbly.
buying cialis in colombia brand cialis nl cialis mit grapefruitsaft generic cialis soft gels buying cialis on internet comprar cialis 10 espa241a cialis tadalafil online cialis vs viagra dosagem ideal cialis look here cialis cheap canada
canadian pharmacy online
شنبه 31 شهریور 1397 05:56 ب.ظ

Position well considered!.
are canadian online pharmacies safe drugs for sale in mexico northwest pharmacies mail order pharmacy near me canadian pharmacies stendra canada pharmacies online prescriptions canadian discount pharmacies in canada canadian prescriptions online buy viagra 25mg canadian online pharmacy
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:30 ب.ظ

This is nicely put. !
cialis prices cialis 5 mg scheda tecnica cialis rezeptfrei cialis generico cialis 10 doctissimo cialis without a doctor's prescription cialis generisches kanada rezeptfrei cialis apotheke cialis usa cost cialis y deporte
http://eddrugsgeneric.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 04:25 ب.ظ

Thanks, I like this.
sialis cialis manufacturer coupon generico cialis mexico cialis 5mg weblink price cialis chinese cialis 50 mg cialis venta a domicilio cialis manufacturer coupon buy online cialis 5mg buy cialis online nz
viagrayosale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:02 ق.ظ

Useful knowledge. With thanks.
cialis online holland cialis online holland buy generic cialis how do cialis pills work order generic cialis online cialis generique 5 mg venta cialis en espaa cialis generique 5 mg cialis 20 mg get cheap cialis
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:46 ب.ظ

Effectively voiced truly! !
canadian pharmaceuticals stocks canadian drug discount canadian pharmacies online pharmacies of canada online pharmacies legitimate trust pharmacy canada canada online pharmacies reviews candida viagra drugs for sale online online drug store
Generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:41 ق.ظ

You've made your point!
how to safely buy viagra online buy real viagra online canadian pharmacy buy cheap viagra generic online viagra where to buy buy cheap viagra pills online how to get prescription viagra how can you buy viagra how do i get viagra online can i buy viagra at walmart
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:36 ق.ظ

You've made the point.
buy brand cialis cheap preis cialis 20mg schweiz achat cialis en europe cialis price in bangalore cialis kamagra levitra cialis 05 price cialis wal mart pharmacy estudios de cialis genricos interactions for cialis 40 mg cialis what if i take
http://cialisvbuy.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:20 ب.ظ

With thanks! Numerous stuff.

cialis online napol deutschland cialis online interactions for cialis cialis side effects dangers precios cialis peru prix cialis once a da cialis billig cialis uk next day sialis cialis daily dose generic
http://babecolate.com/
دوشنبه 22 مرداد 1397 12:46 ب.ظ

Whoa quite a lot of superb knowledge.
cialis tablets how do cialis pills work cialis professional yohimbe viagra vs cialis vs levitra only now cialis for sale in us cialis lilly tadalafi cialis 20 mg effectiveness acheter cialis meilleur pri cialis sale online we use it cialis online store
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:26 ق.ظ

Superb posts. Kudos!
acheter cialis meilleur pri cialis generique 5 mg brand cialis nl cialis tadalafil online acquisto online cialis we like it cialis soft gel buy cialis online legal buy cialis cheap 10 mg canadian discount cialis cialis 10mg prix pharmaci
Viagra generika
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:08 ق.ظ

You've made your point.
generic viagra cheap online pharmacy uk how to get viagra prescription how to get viagra generic viagra online pharmacy generic pharmacy online where can you buy viagra from generic viagra sildenafil tablets online can i buy viagra over the counter
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 07:47 ب.ظ

Nicely put, Regards.
generic cialis pro does cialis cause gout cialis para que sirve tadalafil 5mg cialis en 24 hora cialis canadian drugs il cialis quanto costa cialis y deporte cialis manufacturer coupon safe site to buy cialis online
Cialis canada
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:21 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
deutschland cialis online we use it 50 mg cialis dose cialis generic tadalafil buy prices for cialis 50mg price cialis best generic cialis 20mg tablets cialis 30 day sample we like it cialis soft gel cialis 20 mg cut in half tarif cialis france
feet problems
شنبه 18 شهریور 1396 10:52 ق.ظ
Link exchange is nothing else however it is simply placing
the other person's blog link on your page at proper place and other person will also do same for you.
http://lushace5919.jimdo.com/
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:55 ق.ظ
It's truly very complicated in this active life to listen news on Television, therefore I simply use web for that reason, and obtain the most up-to-date news.
kendrabuswell.wordpress.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:21 ب.ظ
Hello, I desire to subscribe for this web site to take latest updates, so where can i
do it please help out.
کد تخفیف ریحون
شنبه 14 مرداد 1396 01:25 ق.ظ
خیلی ممنون خسته نباشید
wickedyokel4759.unblog.fr
شنبه 7 مرداد 1396 12:01 ق.ظ
This text is worth everyone's attention. Where can I find out more?
BHW
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 06:43 ب.ظ
This page definitely has all of the info I wanted about this subject and didn't know who to
ask.
manicure
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 12:08 ب.ظ
Great post. I used to be checking constantly this weblog and I'm impressed!
Very helpful information specifically the final section :) I
maintain such info much. I was seeking this certain information for a long time.
Thanks and good luck.
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 05:52 ب.ظ
Hello are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the
blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any
html coding expertise to make your own blog? Any help
would be really appreciated!
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 10:07 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote
the book in it or something. I think that you can do with
some pics to drive the message home a bit, but instead of
that, this is fantastic blog. A fantastic read. I'll certainly be back.
مهندسی عمران
دوشنبه 11 بهمن 1395 08:20 ب.ظ
خیلی ممنون از مطالب مفیدتون
ehsan
سه شنبه 16 آبان 1391 08:08 ق.ظ
باتشکر درصورت امکان مطالب ایمیل شود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
نظرسنجی
  بهترین تکنیک در راندو کدام است؟
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها