تبلیغات
معماری - هندسه در معماری
معماری

هندسه در معماری

شنبه 6 آبان 1391

نوع مطلب :هندسه درمعماری، 

هر طرح معماری به سه عنصر اجتماعی بستگی دارد. اول جامعه ای که به آن طرح نیازمند است؛ دوم شخص یا اشخاصی که از اجرای طرح حمایت می کنندو هزینه مالی آن را متعهد می شوند؛ سوم معمار یا استاد کارانی که طرح را اجرا می کنند. جذابیت تحقیق و مطالعه معماری ایران در این است که دریابیم چگونه این عوامل سه گانه بر یکدیگر تأثیر می گذارند و سرانجام به احداث بنایی منجر می شوند کاربرد بناها مطالعه درباره معماری ایران, نشان دهنده چگونگی گسترش آن در طی پانزده قرن گذشته است. در هر دوره بناهایی با ویژگیهای گوناگون در روستاها, شهرها, جاده های کاروانی, مناطق کویری, گذرگاههای کوهستانی و شهرهای ساحلی ایجاد گردیده که کاربردهای متفاوت داشته اند. اهمیت معماری اسلامی وقتی آشکار می شود, که بدانیم در ساخته های این دوره به کاربرد مادی و معنوی بناها ـ که از مهمترین ویژگیهای آن است ـ توجه شده است. برای دریافتن اهمیت این ویژگیها در گسترش معماری شایسته است طبقه بندی بناهای دوره اسلامی و کاربرد آنها را مشخص کنیم. بناهای ایران دردوره اسلامی را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد

الف) بناهای مذهبی. شامل مساجد, آرامگاهها, مدارس, حسینیه ها, تکایا, و مصلی ها

؛ ب) بناهای غیر مذهبی. شامل پلها, کاخها, کاروانسراها, حمامها, بازارها, قلعه ها و آب انبارها. در دو گروه فوق از بناهای دوره اسلامی, مکانی برای عبادت, تجارت و سکونت وجود داشته است. مساجد مساجد مهمترین بناهای مذهبی هر شهر و روستا هستند که همواره نقش مهمی در زندگی مسلمانان داشته اند. اقامه نماز جمعه, مراسم مذهبی, ایراد خطبه ها و تدریس در مساجد انجام می گرفت؛ زیرا مسجد بهترین مکان برای ابلاغ فرامین حکومت به مردم بود. کتیبه های باقیمانده بر دیوار بعضی از مساجد(مسجد جامع قزوین و مسجدجامع کاشان) حاوی وقف مکانهایی برای برای توسعه و تعمیرات مساجد از طرف واقف یا حکمران است. اغلب مساجد در مرکز شهرها, نزدیک بازارها و محدوده دارالحکومه ساخته می شدند و اگر شهری به بیش از یک مسجد نیاز داشت, مساجد دیگری از طرف حکومت یا افراد خیر احداث می شد. اهمیت مساجد در شهرها به حدی بود که اگر شهری مسجد جامع یا آدینه نداشت, اهمیت شهری هم نداشت

هندسه در معماری  چیست؟

• معماری از دو وجه كالبد + فضا تشكیل شده و این دو مؤلفه دارای دو ویژگی كمی و كیفی هستند:

•ویژگیهای كمی : شامل هندسه و تناسبات ، اصل بكار گیری هندسه علمی

• ویژگیهای كیفی : شامل اصول و قوائد

• هندسه اشاره به اشكال دارد ، نه اعداد ، اشكالی مانند مربع ، مستطیل ، هشت ضلعی و ... در این قسمت نیز ما با همین اشكال سر و كار داریم ، نه اعداد. هندسه را می توان به دو صورت بررسی كرد :
1- هندسه علمی : ریشة هندسه ، علمی و تجربی می باشد ، مانند تمام دروس علمی و تجربی كه با آنها سر و كار داریم و نیز به علم و روش بدست آوردن آن اشاره دارد ، مانند ریاضیات ، هندسه ، فیزیك و
2- هندسه شهودی : هندسه ای كه تجربی نیست و مبنای آن شهود است .
پس از شناخت دو نوع هندسه حال به بررسی ابزارهای درك انسان از محیط می پردازیم و پس از ارائه تعاریف این بخش به مفهوم هندسه در معماری خواهیم رسید

• ما برای شناخت همه چیز در دنیا سه ابزار درك در اختیار داریم :

– ابزار حس و تجربه : حس ( شامل حواس پنجگانه) + تجربه . نتیجة این درك به یك قانون علمی می رسد كه ما از آن بنام علم ( Science ) یاد می كنیم.

– ابزار عقل : عقل + قیاس علمی . نتیجة درك این ابزار ما را به علم فلسفه می رساند.

• ابزار شهود : در این ابزار چیزی با حواس پنجگانه حس نمی شود و چیزی هم یافت نمی شود كه بتوان آن را با عقل درك كرد ، بلكه بصورت مشهود قابل درك است ، مانند : گرسنگی و تشنگی كه برای درك آنها نیازی به علم و حواس پنجگانه خود نداریم . بیشتر آگاهیهای ما به خودمان شهودی است و بطور كلی احساساتی كه خارج از حیطة درك حواس پنجگانه باشد بصورت شهودی تعریف می شود.

•توجه به مقولة هندسة شهودی و درك شهودی و رابطة میان این دو می توان هندسه را در معماری چنین تشریح كرد: در معماری فرهنگهای مختلف گونه ای شكل بكار می رفت كه مبنای علمی نداشت و انسان از طریق شهود آنها را بدست آورده بود ( به آنها رسیده بود ). این شهود به یك شهود جمعی وابسته است ، كه در مقابل شهود فردی قرار می گیرد. در جوامع و فرهنگهای مختلف بخاطر وجود اشتراكاتی در زندگی و هنجارهای جوامع و نیز تجربه های علمی مشتركی كه از افراد بدست می آوردند ، به شهودهای مشتركی می‌رسیدند ، با این اشتراكات شهودی به تدریج شهود فردی تبدیل به یك شهود جمعی می شد. یعنی درك افراد یك جامعه از یك سری فرمهای هندسی با یك تعریف مشخص و یكسان ارائه می شد.دانشمندان سدة 20 نیز با توجه به نشانه ها ، سمبل ها و ... اصل شهود جمعی را بدست آوردند و با بررسی قبایل بدوی ( كه هم اكنون نیز به زندگی بدوی خود مشغول هستند ) و تحلیل سمبلها ، رقصها ، مجسمه سازیها و ... كه به شهود جمعی آنان برمی گردد ، شهودات و درك آنان را از فرمها و اشكال هندسی بدست آورند كه در این زمینه می توان به كارل گوستاو یونگ دانشمند اتریشی اشاره كرد.

برای درك بهتر می توان شكل مربع را تحلیل كرد :

• شكل مربع را در نظر می گیریم ، شكل مربع را همه از طریق هندسه علمی بصورت یك چهار ضعلی كه چهار گوشه آن عمود بر هم می باشد درك كرده اند. ولی در درك شهودی از مربع ، احساساتی مانند تعادل ، تقادن ، فردیت ، قدرت ، سنگینی ، امنیت و ... می‌رسیم ، در صورتی كه ما از مربع تجربه ای نداریم و در درك این مشخصه ها از حس هاس پنجگانه و از قیاس عقلی هم استفاده نكردیم ، پس می توان چنین گفت كه این دانش شهودی است كه ما نسبت به مربع داریم ، این درك شهودی از مربع بین اكثر ما انسانها یكسان است.تمام اشكال استفاده شده در معماری در پس ذهنیتی ایجاد شده از آن اشكال كه توسط انسانها مشهود یافته بود ایجاد شده اند كه حس خاصی را برای آنان ایجاد می كرد. فضا در معماری ایران و جهان هندسه مشخصی دارد ( مربع ، مستطیل ، پنج ضلعی منتظم و ... ) سازه معماری پیش از اسلام نیز اقتضا می كرد كه با تناسبات رعایت شده به یك سازة هندسی برسیم ، برای مثال برای ایجاد گنبد نیاز به آن داشتیم كه زمینة ایجاد شده مربع باشد.داراب دیبا از هندسه بعنوان مورد بسیار مهمی در درك معماری نام برده و می نویسد: " بدون شك زبان بیان معماری های جهان بر هندسه استوار است و از طریق روابط آن می توان كلیت كالبدی را آشكار كرد. " دیبا از كاخ هشت بهشت اصفهان به عنوان نمونه ای از یك ساختمان هندسی نام برده و ویژگیهای آن را چنین بر می شمرد : " هندسة ساختمان هشت بهشت درسه سطح متفاوت رشد می‌كند:
- حركت افقی از آب نما ، پله ، ایوان ، اتاق های میانه و فضای مركزی .
- حركت عمودی كه پیوند كف را با تحولات سه بعدی و دگرگونی های ارتفاعی كه اوج آن در مركز قرار می گیرد با آسمانه تأمین می كند

• هندسه ای كه حاصل برخورد سطوح افقی و عمودی است كه حاوی گشایش های نوری دراتصال احجام و از ورای كالبد می باشد. "

• وی در ادامه تشریح كاخ هشت بهشت می نویسد : " ... [در ساختمان هشت بهشت] برشهایی از كالبد توپُر در همجواری با شكاف های گشوده شده به سوی نور و طبیعت نتیجة تركیبی است كه در آن كثرت و تنوع عناصر درآمیزش با سایه و روشن های نوری ، احساس كامل یك هندسة منسجم را متظاهر می كند. " داراب دیبا در نمونه ای دیگر از ساختمان چهل ستون نام می برد و از آن بعنوان نمونه ای از پیوند هندسی عناصر در سطوح افقی و عمودی و تركیب فضاهای پر وخالی یاد می كند. مطالعات و تجربیات نشان می دهند، به دست آوردن و به کار بستن اصول طراحی هندسی در معماری ، که با شرایط و امکانات طراحی و اجرایی معاصر تناسب داشته باشد، از یکسو در افزایش سرعت و دقت ساختمان سازی از طریق ترسیم و اجرای صحیح ساختمان موثر خواهد بود و از سوی دیگر به ایجاد هویت در گزینش و ترکیب شکلها و حجمها در طرحهای معماری یاری خواهد نمود. علاوه بر آن ، ترویج این اصول و تشویق گرایش به آنها موجب صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی از طریق بهینه نمودن سطوح و ابعاد فضاها در هماهنگی با نیازها و محدودیتهای مختلف اجرایی خواهد بود.معماری ادوار گذشته ایران ، همواره ملهم از به کارگیری هندسه و شیوه های ترسیم غنی و دقیق بود، تا بدان حد آگاهی از قواعد ریاضی و ترسیم و به کار گرفتن انواع خاص از آن ، وظیفة هر معماری بوده و فراتر از آن ، دانش مهندسی با معرفتها و بینش هندسی معنی می یافته و وجه تمایز معماران و رقابت آنان با یکدیگر نیز بر همین محور استوار بوده است. از همین روست که ملاحظه می گردد انواع روابط هندسی در معماری گذشته ایران ، در طراحی بنا (پلان و اندازه های افقی) و همچنین در طراحی نما و حجم ساختمان و نیز در جزئیات و تزئینات رعایت می گردیده و به صورت شبکه ای مخفی وجود داشته است. در این زمینه ، مطالعات ، تحقیقات وتمرینهای قابل ملاحظه ای انجام پذیرفته است که غالباً به روابط ترسیمی در نمونه ای ازمعماری ایران پرداخته اند. اما هدف از اجرای پروژة تحقیقاتی حاضر که گزارش آن در پیش رو قرار دارد، در وهلة نخست بر روی دیدگاه ها و گونه گونی کاربردهای هندسه در معماری گذشته است تا در مرحله دوم بتوان با روشی مقایسه ای و تطبیقی، بخشی از مبانی اصلی راهنما در شیوه های طراحی و کاربرد هندسه در معماری گذشته ایران را که در سایر مطالعات کمتر بدانها پرداخته شده است مورد شناسایی و جمع بندی قرار داد.

• عناوین مطالعاتی که در این پروژه مورد توجه قرار دارند عبارتند از :
تدوین مفاهیم پایه و تعریف های لازم در مورد هندسه و نقش آن در معماری

بررسی نحوه به کارگرفته هندسه در طراحی معماری گذشته ایران
دسته بندی اطلاعات و ارزیابی آنها به منظور نیل به دیدگاههایی در استفاده از هندسه در معماری گذشته.

شایان ذکر است که در مورد شیوه های عملی طراحی هندسی در ایجاد نقوش و طرح معماری ، منابع متعددی تا کنون نگارش یافته که همگی به عنوان منابع این تحقیق مورد نظر بوده و مطالعه گردیده اند.


cialis online bestellen
دوشنبه 3 تیر 1398 07:31 ق.ظ

You actually expressed it well.
cialis tablets cialis cost generic low dose cialis buy name brand cialis on line cialis coupons printable generic cialis pill online free generic cialis cialis free trial we use it cialis online store cialis canadian drugs
http://entecca.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:33 ب.ظ

You revealed that fantastically.
click here take cialis cialis generico postepay cialis 05 cialis 5 mg effetti collateral link for you cialis price purchasing cialis on the internet cialis taglich free cialis generico cialis mexico dose size of cialis
http://buymure.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 12:59 ق.ظ

Thanks a lot, Terrific stuff.
cialis 200 dollar savings card acheter cialis meilleur pri cialis generisches kanada legalidad de comprar cialis cialis alternative cialis uk next day can i take cialis and ecstasy cialis generika in deutschland kaufen online cialis generic cialis in vietnam
buying cialis online from canada
شنبه 1 تیر 1398 08:00 ق.ظ

You've made the point.
generic cialis soft gels generic cialis at the pharmacy compare prices cialis uk cialis lilly tadalafi click here to buy cialis cialis generic availability safe dosage for cialis american pharmacy cialis cialis prezzo in linea basso rx cialis para comprar
http://castfana.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:56 ب.ظ

Terrific material, Thanks!
acheter du cialis a geneve cialis prices we use it cialis online store click now cialis from canada tesco price cialis click now cialis from canada how do cialis pills work canadian cialis cialis with 2 days delivery miglior cialis generico
http://waitranev.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:54 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
cialis online holland bulk cialis prices on cialis 10 mg cialis prices can i take cialis and ecstasy acheter du cialis a geneve cialis farmacias guadalajara non 5 mg cialis generici we like it cialis soft gel tadalafilo
http://lutacmo.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:27 ب.ظ

Seriously plenty of awesome information.
comprar cialis navarr cialis soft tabs for sale cialis 10 doctissimo side effects for cialis cialis en mexico precio price cialis per pill online prescriptions cialis cialis wir preise get cheap cialis click now buy cialis brand
Cialis canada
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:32 ب.ظ

Regards. Quite a lot of write ups!

generic low dose cialis cialis 5 mg para diabeticos when will generic cialis be available 200 cialis coupon safe dosage for cialis cialis kaufen usa cialis online acquisto online cialis cialis savings card tadalafil tablets
http://inorbe.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:29 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
we use it cialis online store cialis generika get cheap cialis cialis dosage recommendations enter site very cheap cialis cialis tablets australia cialis efficacit cialis para que sirve purchase once a day cialis buy original cialis
http://ladere.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:10 ب.ظ

Many thanks. A good amount of data!

only now cialis for sale in us buy name brand cialis on line 200 cialis coupon cialis kaufen cialis 20 mg purchasing cialis on the internet tadalafil 10 mg calis cialis 5 mg funziona cialis bula
http://hyaparen.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:32 ق.ظ

Whoa lots of valuable data!
look here cialis order on line cialis sicuro in linea callus cost of cialis per pill cialis en 24 hora cialis 20mg low cost cialis 20mg cialis online cialis pills boards prescription doctor cialis
cialis for sale south africa
شنبه 25 خرداد 1398 01:48 ب.ظ

Fine info. Kudos!
american pharmacy cialis cialis generico lilly 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis australia org dosagem ideal cialis tadalafil generic cialis for sale where to buy cialis in ontario generic cialis with dapoxetine low cost cialis 20mg
http://tdecinan.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:16 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis generico postepay overnight cialis tadalafil sublingual cialis online cheap cialis cialis coupons side effects for cialis cialis kaufen wo cialis for sale click here take cialis cialis alternative
http://cautefi.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:50 ب.ظ

You've made the point!
buy cheap cialis in uk cialis tadalafil online buy online cialis 5mg tadalafil cialis 200 dollar savings card cialis generic where cheapest cialis generic cialis tadalafil cialis authentique suisse buy online cialis 5mg
Cialis 20 mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:35 ق.ظ

Seriously tons of beneficial advice.
cialis dosage amounts achat cialis en suisse prezzo di cialis in bulgaria we recommend cialis info cialis dosage tarif cialis france cialis kaufen cialis tablets online prescriptions cialis we choice cialis pfizer india
http://ralentho.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:31 ب.ظ

You actually said that terrifically.
cialis prezzo di mercato cialis for bph price cialis wal mart pharmacy cialis generico postepay cialis farmacias guadalajara cialis online nederland order a sample of cialis cialis canada on line how much does a cialis cost tadalafil 5mg
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:53 ق.ظ

You stated it effectively!
cialis en 24 hora tadalafil generic cialis pills dose size of cialis generic low dose cialis cialis y deporte side effects for cialis can i take cialis and ecstasy costo in farmacia cialis generic cialis soft gels
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 09:27 ب.ظ

This is nicely said. !
recommended site cialis kanada buying cialis overnight cialis dosage recommendations tadalafil 20mg cialis professional from usa cialis price thailand dosagem ideal cialis prices on cialis 10 mg buying cialis overnight cialis tadalafil
http://canadianpharmacyes.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 06:19 ب.ظ

You reported this exceptionally well.
canadian rx canadian pharmacies online prescriptions canada online pharmacies reviews canadian drug canadian pharmacy viagra online pharmacy canada canadian medications, liraglutide pharmacy canada 24 online pharmacies legitimate online pharmacies in usa
prescription meds without the prescription
چهارشنبه 7 فروردین 1398 05:38 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmacyxyz.com/">online pharmacy canada</a>
http://canadianpharmacyxyz.com/
<a href=http://canadianpharmacyxyz.com/>online pharmacy canada</a>
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 02:00 ق.ظ

Thanks. I enjoy it.
canada discount drugs cialis rezeptfrei cialis apotheke side effects of cialis cialis 5mg billiger try it no rx cialis how to purchase cialis on line cialis 5 mg effetti collateral cialis professional yohimbe tadalafil cialis et insomni
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:35 ق.ظ

This is nicely expressed. !
cialis generico online prix cialis once a da online cialis generic cialis review uk cialis generico online tadalafilo wow look it cialis mexico cialis price in bangalore cialis ahumada brand cialis nl
buy cialis medication
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:04 ب.ظ

Many thanks. Numerous posts!

prezzo di cialis in bulgaria cialis mit grapefruitsaft how much does a cialis cost we recommend cialis info cialis 20 mg best price tarif cialis france the best choice cialis woman cialis australian price cialis ahumada interactions for cialis
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:37 ق.ظ

Kudos. I appreciate it.
cialis prices in england overnight cialis tadalafil cialis y deporte generic low dose cialis cialis daily dose generic dose size of cialis what is cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis para que sirve cialis for bph
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 01:38 ب.ظ

With thanks. I like this!
cialis daily reviews cialis generico cialis rezeptfrei generic cialis tadalafil cialis flussig cialis canada on line tadalafil 10 mg cialis online napol we choice free trial of cialis cialis 20 mg effectiveness
buy cialis uk
سه شنبه 13 آذر 1397 02:11 ق.ظ

Awesome write ups. Thanks a lot.
cialis italia gratis cialis para que sirve cialis for sale south africa usa cialis online viagra vs cialis where cheapest cialis cialis patent expiration acquistare cialis internet rx cialis para comprar prices for cialis 50mg
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:09 ب.ظ

You actually mentioned it exceptionally well!
cialis taglich purchase once a day cialis cialis online deutschland we use it 50 mg cialis dose generic cialis pro fast cialis online venta cialis en espaa cialis in sconto cialis professional yohimbe 5 mg cialis coupon printable
buy cialis online cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 01:53 ق.ظ

Regards. A good amount of facts!

weblink price cialis cialis 20 mg cut in half fast cialis online free cialis generic cialis in vietnam cialis patentablauf in deutschland generic for cialis american pharmacy cialis tadalafil generic costo in farmacia cialis
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 12:50 ب.ظ

Tips well considered!.
cialis 200 dollar savings card cialis without a doctor's prescription cialis 20mg preis cf cialis tadalafil warnings for cialis side effects for cialis cialis 5 effetti collaterali buy generic cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg
buy cialis online us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 01:40 ق.ظ

You mentioned this effectively!
the best site cialis tablets weblink price cialis cialis italia gratis cialis mit grapefruitsaft cialis prices in england tarif cialis france the best site cialis tablets cialis para que sirve cialis 20mg tesco price cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
نظرسنجی
  بهترین تکنیک در راندو کدام است؟
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها